Tin tức khuyến công
Căn cứ văn bản số 576/SCT-VP ngày 01/3/2017 của Sở Công Thương về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017;
Hội đồng xét tuyển Viên chức Trung tâm Khuyến công năm 2017 thông báo danh sách niêm yết thí sính đủ điều kiện dự tuyển viên chức. (Có danh sách đính kèm)... Chi tiết...
d7f874e1-53d0-4305-abc3-cae7098e7965.jpg
Thời gian qua, thực hiện chủ trương khuyến khích phát triển CNNT, các hoạt động khuyến công đã được tổ chức sâu rộng trên toàn địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công. Trong các nội dung đã triển khai, hoạt động tuyên truyền là một thế mạnh của công tác khuyến công tỉnh Đồng Nai được tổ chức bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau nhằm phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trước hết là chính sách khuyến công, góp phần huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, phát triển sản xuất CNNT. Các hình thức tuyên truyền gồm có: trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu CNNT, chuyên đề khuyến công trên Đài Truyền hình Đồng Nai, bản tin hàng quý, hội nghị tập huấn công tác khuyến công, trao đổi trực tiếp qua điện thoại, hộp thư điện tử… Chi tiết...
f6a424c6-c412-458e-b5d0-f1334a060257.JPG
Căn cứ văn bản số 11630/BCT-TĐKT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần tiếp theo vào năm 2018 theo đúng kế hoạch được ban hành trong Quyết định số 2007/QĐ-BCT ngày 05 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương... Chi tiết...