TIỀN THUÊ ĐẤT VÀ ƯU ĐÃI TIỀN THUÊ ĐẤT

1.Các khu công nghiệp có Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng :


* Ghi chú : Tùy theo diện tích thuê đất của dự án, giá thuê đất có thể điều chỉnh trên cơ sở thỏa thuận với các các công ty phát triển hạ tầng .

2. Các địa bàn còn lại :

Trừ các thành phố và thị trấn mức giá thuê đất từ 0,09 đến 9,6 USD/m²/năm tuỳ theo vị trí, các địa bàn còn lại mức giá thuê đất thô chưa có hạ tầng từ 0,01- 0,09 USD/m2/năm, trong đó mức gía phổ biến từ 0,030- 0,045 USD/m2/năm.  Riêng những vùng núi đá, đồi trọc, đất xấu khó sử dụng, nếu dự án không thuộc dự án sản xuất công nghiệp, dịch vụ , du lịch, thương mại, khai thác khoáng sản, được áp dụng giá từ 0,003- 0,010 USD/m2/năm.

3. Việc miễn giảm tiền thuê đất :

- Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

- Doanh nghiệp được miễn hoặc giảm tiền thuê đất trong trường hợp gặp khó khăn phải tạm dừng dự án.

- Sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản, Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong 7 năm ( đối với dự án đầu tư vào địa bàn khó khăn - danh mục B , dự án thuộc danh mục ngành nghề Chính phủ Việt nam khuyến khích đầu tư và danh mục ngành nghề đặc biệt khuyến khích đầu tư ), được miễn 11 năm ( đối với dự án thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn - danh mục C) .