Tổ chức

Tổ chức

Trung tâm Khuyến công & TVPTCN Đồng Nai

 1. Lãnh đạo: Trung tâm có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc  (theo khoản 7 Điều 17 Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ).

1.1.Giám Đốc Trung tâm: là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương, UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Khuyến công.

1.2.Phó Giám đốc Trung tâm: là người giúp Giám đốc Trung tâm, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Trường hợp Giám đốc vắng mặt thời gian dài ngày phải có văn bản ủy quyền cho Phó Giám đốc điều hành hoạt động của đơn vị.

Giám đốc Trung tâm khuyến công do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễm nhiệm, cách chức; khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành.

2. Các phòng thuộc Trung tâm Khuyến công Đồng Nai gồm:

2.1. PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

 Chức năng

Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Trung tâm Khuyến công về các lĩnh vực sau: Công tác tổ chức, các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác quy hoạch cán bộ và đào tạo; Công tác hành chính.

 Nhiệm vụ

* Về công tác tổ chức:

- Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Trung tâm thực hiện công tác tổ chức cán bộ;

- Thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức;

- Lập hồ sơ đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, thôi việc của cán bộ, viên chức;

-  Lập hồ sơ tiếp nhận, điều động cán bộ, viên chức;

- Thực hiện chế độ tiền lương cho cán bộ, viên chức;

- Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, viên chức;

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;

- Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức Trung tâm;

- Thực hiện cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí;

- Tổ chức thực hiện nội qui cơ quan; Quy chế dân chủ cơ sở; Quy tắc ứng xử và Quy chuẩn đạo đức của cán bộ, viên chức.

* Về công tác Hành chính:

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ văn bản; quản lý, sử dụng con dấu, in ấn tài liệu, sao y các loại văn bản; nhận và chuyển các loại văn thư, báo chí, và bảo mật cơ quan; kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo Trung tâm cho phát hành;

- Quản lý tài sản cơ quan. Phối hợp với các phòng tổ chức các cuộc họp, hội nghị tại cơ quan;

- Đảm bảo phương tiện phục vụ công tác của Lãnh đạo Trung tâm và các điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức theo quy định;

- Thực hiện công tác an ninh, tự vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống các tệ nạn xã hội;

- Lập dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên; phối hợp với các phòng chuyên môn lập dự trù kinh phí các Chương trình, Đề án, tham gia thẩm định các đề án, dự án... thanh quyết toán các nguồn kinh phí theo chế độ quản lý tài chính hiện hành;

Tổ chức tập huấn về công tác khuyến công, các chuyên đề về nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở SXCNNT...;

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

2.2. PHÒNG KHUYẾN CÔNG

Chức năng

Tham mưu giúp Ban lãnh đạo Trung tâm xây dựng, tổ chức triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao.

Nhiệm vụ

* Về xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án chi tiết khuyến công quốc gia và địa phương trình Cục Công nghiệp địa phương, Sở Công Thương trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Xây dựng kế hoạch công tác khuyến công hàng quý, 6 tháng, năm;

- Phối hợp phòng Kinh tế, phòng Công Thương các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai, thực hiện công tác khuyến công; đồng thời theo dõi, nắm bắt tình hình để hỗ trợ các cơ sở SXCNNT;

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện;

- Nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến của cơ sở SXCNNT trên địa bàn tỉnh, đề xuất ý kiến với Ban Lãnh đạo Trung tâm để có hướng giải quyết;

- Phối hợp các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung tài liệu, giúp Ban Lãnh đạo Trung tâm tổ chức các cuộc họp, hội nghị tại cơ quan hoặc tham gia các buổi làm việc với các Sở, Ngành, cơ sở SXCNNT...về chương trình, kế hoạch công tác khuyến công;

- Triển khai chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp nông thôn;

- Triển khai đề án khuyến công tại các khu tái định cư;

- Phối hợp các phòng chuyên môn tổ chức thẩm định các đề án khuyến công; theo dõi, kiểm tra, báo cáo Ban Lãnh đạo tình hình triển khai các đề án;

- Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm cho Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương và các cơ quan cấp trên có thẩm quyền;

* Về đào tạo, tập huấn:

- Phối hợp với phòng Công Thương, phòng Kinh tế, các cơ sở SXCNNT... đào tạo nghề cho người lao động;

- Mở lớp chuyên đề về thiết kế kiểu dáng hàng thủ công mỹ nghệ cho học viên, người lao động;

Vận động các cơ sở, cá nhân tham gia cuộc thi thiết kế kiểu dáng hàng thủ công mỹ nghệ;

* Về trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ:

- Phối hợp các phòng chuyên môn giới thiệu kỹ thuật chế biến nông sản thực phẩm sau thu hoạch tại các địa phương trong tỉnh khi có nhu cầu;

- Xây dựng các đề án chuyển giao công nghệ tại các địa phương trong tỉnh khi có nhu cầu;

- Phối hợp với phòng Khoa học công nghệ và thông tin trong công tác thông tin khoa học công nghệ và tin học hóa hệ thống quản lý của Trung tâm;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

2.3. PHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ THÔNG TIN

Chức năng:

Tham mưu giúp Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền và quản lý trang WEB và Cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai.

Nhiệm vụ:

* Về thông tin, tuyên truyền

- Xây dựng kế hoạch về công tác thông tin, tuyên truyền trên trang WEB của Trung tâm;

- Xây dựng nội dung Bản tin khuyến công hàng quý;

- Phát hành bản tin khuyến công hàng quý; tạp chí Công nghiệp và các tài liệu liên quan đến Công nghiệp nông thôn đến các huyện, thị xã Long Khánh và thành Phố Biên Hòa;

Kết hợp với Đài phát thanh - Truyền hình Đồng Nai để làm các phóng sự chuyên đề khuyến công;

Xây dựng kế hoạch, nội dung chuyên đề khuyến công hàng tháng trên Đài truyền hình Đồng Nai;

* Về khoa học công nghệ

 - Tổ chức khảo sát, thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu, thông tin về các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quản lý trang web:

+ Cập nhật đầy đủ, kịp thời cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến công và liên quan đến cơ sở công nghiệp nông thôn;

+ Cung cấp thông tin về khoa học công nghệ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn;

+ Cập nhật kết quả hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ công tác khuyến công tháng, quý, năm;

+ Giới thiệu các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công quốc gia, địa phương;

+ Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; danh sách ngành nghề công nghiệp nông thôn tại Đồng Nai;

+ Giới thiệu danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có nhu cầu giới thiệu, quảng bá, mua và bán sản phẩm...

- Quản lý và cập nhật Cơ sở dữ liệu công nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai.

* Công tác khác

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn và ở nước ngoài (nếu có);

- Phối hợp với phòng Khuyến công thực hiện các công việc:

+ Tư vấn lập dự án về xử lý ô nhiễm môi trường; về sản xuất sạch hơn và vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn trực tiếp về công tác khuyến công ở địa bàn các xã, huyện, thị xã trong tỉnh, tại các cơ sở, qua mạng, điện thoại...;

- Phối hợp với phòng tư vấn thực hiện dịch vụ quảng bá các sản phẩm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp; các hoạt động xúc tiến đầu tư công nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm;

- Phối hợp với các phòng tổ chức các cuộc họp, hội nghị tại cơ quan;

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

2.4. PHÒNG TƯ VẤN

Chức năng

Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo trong lĩnh vực tư vấn về công tác khuyến công và hoạt động phát triển công nghiệp.

Nhiệm vụ

- Tư vấn, hướng dẫn về đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường;

- Tư vấn, hướng dẫn hoạt động dịch vụ quảng bá các sản phẩm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; giúp Ban lãnh đạo tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn công nghiệp và xúc tiến đầu tư; tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến khích phát triển dịch vụ khuyến công;

- Tư vấn lập các dự án đầu tư và thiết kế quy hoạch các công trình hạ tầng cụm điểm công nghiệp, hạ tầng làng nghề và cụm dân cư nông thôn, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng ở nông thôn như lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán; tổ chức đấu thầu; quản lý dự án; giám sát thi công;

- Tư vấn, hướng dẫn thành lập các đại lý cung cấp thiết bị công nghiệp phục vụ nông thôn, tổ chức thực hiện đại lý tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn;

- Tư vấn về  marketing, quản lý tài chính – kế toán – sản xuất – nhân lực, thiết kế mẫu mã, chất lượng sản xuất, bao bì đóng gói;

- Tư vấn, hướng dẫn thủ tục hồ sơ về tìm kiếm mặt bằng sản xuất, huy động vốn xin ưu đãi đầu tư, áp dụng phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất và kinh doanh như: ISO, GMF, HACCP;

- Tư vấn về các thủ tục hành chính khác theo qui định của pháp luật, phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh;

- Tư vấn, hướng dẫn việc tuyển dụng và đào tạo lao động; đào tạo nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản phẩm cho cán bộ chủ chốt cơ sở sản xuất CNNT;

- Phối hợp các phòng Khuyến công,  Hành chính – TH tổ chức thực hiện các dịch vụ về đào tạo nghề ngắn hạn, các khóa đào tạo kiến thức quản lý cho doanh nghiệp;

- Theo dõi và phối hợp với các địa phương triển khai các cụm, điểm, làng nghề tiểu thủ công nghiệp theo đề án đã được duyệt;

- Tổ chức hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh;

- Phối hợp với các phòng tổ chức các cuộc họp, hội nghị tại cơ quan;

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm phân công.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây