Tổ chức

Tổ chức

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai

1.Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai là tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công nghiệp hạng hai (theo khoản 7 Điều 17 Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 19/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ) có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
a)Giám đốc Trung tâm (sau đây gọi tắt là Giám đốc) là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Công Thương, UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
b) Phó Giám đốc Trung tâm (sau đây gọi tắt là Phó Giám đốc): Giúp việc cho Giám đốc, điều hành một hoặc một số hoạt động của đơn vị theo sự phân công của Giám đốc. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Trường hợp Giám đốc vắng mặt thời gian dài ngày phải có văn bản ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc điều hành hoạt động của đơn vị.
c) Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành.
2. Các phòng thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đồng Nai, gồm:

2.1. PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
I. Chức năng
Phòng Hành chính - Tổng hợp có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp (sau đây gọi là Trung tâm) thực hiện công tác tổ chức, hành chính, quản trị, tổng hợp theo đúng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm và các quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Công tác hành chính văn phòng: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm trên các lĩnh vực, nội dung sau:
a) Xây dựng quy chế làm việc và nội quy của Trung tâm. Đôn đốc các phòng, viên chức, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Trung tâm và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định;
b) Xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Bảo vệ bí mật nhà nước
c) Thực hành tiết kiệm,chống lãng phí, phòng chống tham nhũng;
d) Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công;
đ) Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai;
e) Công tác lễ tân của Trung tâm;
g) Công tác cải cách thủ tục hành chính;
h) Kế hoạch và dự toán kinh phí cho hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;
i) Quản lý tài chính, mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản, thu, chi các nguồn kinh phí theo đúng chế độ của Nhà nước  và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;
k) Theo dõi hạch toán tài sản công theo quy định của Luật kế toán; tổng hợp, báo cáo tài chính, quyết toán theo định kỳ hàng quý, hàng năm; quản lý tiền mặt, kho quĩ theo đúng qui định của Nhà nước;
l)  Kiểm kê tài sản theo định kỳ;
m) Xây dựng, tham mưu số liệu, tài liệu phục vụ công tác quản trị của Trung tâm;
2. Công tác tổ chức cán bộ: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm:
a) Rà soát chức năng, nhiệm vu, đánh giá hiệu quả thực hiện biên chế, tài chính; xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình Giám đốc Sở phê duyệt;
b) Quản lý tổ chức bộ máy, tuyển dụng, bố trí, điều động viên chức, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ… đối với viên chức và người lao động thuộc Trung tâm theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật;
c) Xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở Công Thương quyết định ban hành. Theo yêu cầu, nhiệm vụ, khối lượng công việc của từng giai đoạn, đề xuất và tham mưu Lãnh đạoTrung tâm xem xét, quyết định sắp xếp lại hoặc thành lập thêm các phòng thuộc Trung tâm để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;
d) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và bố trí viên chức cho các phòng thuộc Trung tâm;
đ) Tham mưu số lượng lao động hợp đồng và trả lương từ nguồn thu dịch vụ của Trung tâm;
e)  Tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nâng lương thường xuyên và trước hạn.
3. Thi đua, khen thưởng- kỷ luật: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm:
a) Công tác đánh giá công vụ, thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với viên chức thuộc phạm vi phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật;
b) Công tác tham mưu, đề xuất Sở Công Thương khen thưởng đối với các phòng kinh tế/ kinh tế hạ tầng có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện hoạt động khuyến công;
c) Tham mưu thành lập, kiện toàn HĐTĐKT, HĐTĐSK của Trung tâm.
4. Công tác pháp chế: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm:
a) Ban hành các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Trung tâm;
b) Công tác xây dựng dự thảo các văn bản áp dụng qui phạm pháp luật theo chức năng, quyền hạn được giao;
c) Tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;
d) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung tâm, quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động của Trung tâm;
đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội qui qui chế cho viên chức, người lao động của Trung tâm;
e) Phối hợp với các phòng kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội qui, qui chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm;
g) Giúp Lãnh đạo Trung tâm chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản qui phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi bổ sung văn bản qui phạm pháp luật;
5. Tham mưu công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sớ và công tác dân vận;
6. Thực hiện một số  nhiệm vụ liên quan khác do Lãnh đạo Trung tâm giao và theo quy định của pháp luật;
2.2. PHÒNG KHUYẾN CÔNG
I. Chức năng
    Phòng Khuyến công là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm thực hiện hoạt động khuyến công; Tư vấn quản lý dự án, phát triển công nghiệp, ngành nghề truyền thống; hoạt động khoa học công nghệ (quyền sở hữu trí tuệ), thông tin, tuyên truyền theo đúng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm và các quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
* Lĩnh vực khuyến công
1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm:
a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến công địa phương khi được lãnh đạo Sở Công Thương phân công;
b) Xây dựng chương trình, kế hoạch khuyến công địa phương, khuyến công quốc gia (KCĐP, KCQG) hàng năm, 05 năm; tổng hợp các đề án khuyến công để lãnh đạo Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Về đào tạo nghề, truyền nghề, phát triển nghề
 Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
3. Triển khai công tác xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương; bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tổ chức cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
4. Về nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện:
a) Tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn nghiệp vụ về khuyến công và các lĩnh vực khác liên quan đến ngành công thương, nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở CNNT;
b) Tổ chức các hoạt động khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước;
5. Phối hợp với phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai, xây dựng và thực hiện các đề án KCĐP, KCQG thuộc lĩnh vực được phân công;
6. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ khuyến công được giao; hướng dẫn, phối hợp với đơn vị thụ hưởng, đơn vị phối hợp ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện các đề án (KCĐP, KCQG) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giám sát, theo dõi các đơn vị thụ hưởng trong quá trình triển khai thực hiện.
7. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khuyến công (KCĐP, KCQG) của Trung tâm định kỳ (bao gồm báo cáo tháng, quí, năm) và đột xuất. Đồng thời, tham mưu, thực hiện chế độ báo cáo theo nhiệm vụ cụ thể được phân công;
* Lĩnh vực Tư vấn quản lý Dự án
       1. Xây dựng văn bản hành chính trình Giám đốc phê duyệt về:
       a) Công tác tư vấn quản lý dự án; đấu thầu; tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình Giám đốc phê duyệt.
       b) Xây dựng Quyết định về nhân sự đủ điều kiện về công tác đấu thầu, chấm thầu theo đúng qui định, trình Giám đốc phê duyệt.
       2. Xây dựng chương trình, đề án chính trình Giám đốc về:
       a) Chương trình, kế hoạch, đề án về công tác tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tham mưu Giám đốc Trung tâm xem xét, trình Sở Công Thương phê duyệt.
       b) Chủ trì cùng với các phòng chuyên môn của Trung tâm, phòng, ban của Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
       * Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ và thông tin
       1. Về khoa học công nghệ: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm:
       a) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới;
       b) Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp;
       c) Hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp;
      d) Tổ chức các hội thảo giới thiệu công nghệ, kỹ thuật mới;
      2. Công tác thông tin, tuyên truyền: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm:
       a) Cung cấp thông tin, phổ biến các chính sách phát triển công nghiệp, công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh;  
       b) Xây dựng kế hoach ngắn hạn và dài hạn về ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt;
       c) Tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử (website) của Trung tâm; phối hợp với các phòng ban trong Trung tâm để làm tốt việc cập nhật thông tin và quản lý thông tin;
       d) Xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền hàng năm, giai đoạn;
       đ) Lưu giữ, bảo quản và tổ chức sử dụng các xuất bản phẩm do Trung tâm phát hành;
       e) Tổ chức triển khai xây dựng chuyên đề khuyến công trên Đài truyền hình, Bản tin khuyến công, đặc san công thương, tò rơi, tờ gấp, Catalogue.
       3. Phối hợp với phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai, xây dựng và thực hiện các đề án KCĐP, KCQG thuộc lĩnh vực được phân công;
       4. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ khuyến công được giao; hướng dẫn, phối hợp với đơn vị thụ hưởng, đơn vị phối hợp ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện các đề án (KCĐP, KCQG) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giám sát, theo dõi các đơn vị thụ hưởng trong quá trình triển khai thực hiện.
       5. Quản lý tài sản của phòng được giao quản lý.
       6. Thực hiện một số  nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.
      2.3. PHÒNG TƯ VẤN
       I. Chức năng
       Phòng Tư vấn là phòng chuyên môn thuộc Trung tâm có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm thực hiện hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, ngành nghề truyền thống, tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm tra các công trình điện có cấp điện áp đến 35KV; tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kiểm toán năng lượng các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo đúng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm và các quy định của pháp luật.
       II. Nhiệm vụ, quyền hạn
       1. Về hoạt động dịch vụ tư vấn: Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm:
       a) Tổ chức triển khai hoạt động tư vấn các công trình hạ tầng cụm điểm công nghiệp, hạ tầng làng nghề, cụm dân cư ở nông thôn, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng ở nông thôn như: lập dự án đầu tư và thiết kế quy hoạch; báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán.
       b) Đại lý cung cấp các thiết bị công nghiệp phục vụ công nghiệp nông thôn, đại lý tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
       c) Tư vấn các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư, marketing, quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp; liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ mới;
       d) Điều tra, khảo sát, xây dựng đề án phát triển ngành nghề công nghiệp nông thôn, ngành nghề truyền thống;
        2. Về phát triển sản phẩm CNNT, làng nghề
        a) Tổ chức các Hội chợ, triển lãm về công nghiệp nông thôn nhằm giới thiệu các sản phẩm hàng hoá của tỉnh với những đối tác trong và ngoài nước; Tham gia các Hội chợ, triển lãm ngoài tỉnh nhằm giới thiệu thành tựu công nghiệp, thương mại và sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh. Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ, triển lãm theo chương trình khuyến công;
       b) Tổ chức triển khai các đề án phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống đã được UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất cơ chế hỗ trợ ngành nghề truyền thống, làng nghề và các hợp tác xã, tổ hợp tác tiểu thủ công nghiệp.
      c) Tư vấn, hướng dẫn cơ sở CNNT liên hệ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ;
      d) Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho cơ sở CNNT.
       3. Về hoạt động tư vấn Hạ tầng-kỹ thuật
       a. Xây dựng văn bản hành chính về công tác tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm tra; xây dựng báo cáo tuyên truyền về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trình Giám đốc phê duyệt.
       b. Phối hợp với đội ngũ cộng tác viên xây dựng báo cáo kiểm toán năng lượng trình Giám đốc phê duyệt và báo cáo Chủ đầu tư quyết định.
       c. Chủ trì thiết kế, giám sát, thẩm tra các công trình điện có cấp điện áp đến 35KV
       d. Ký hồ sơ thiết kế, giám sát, các công trình điện có cấp điện áp đến 35KV
       e. Chủ trì thẩm tra thiết kế thi công - tổng dự toán các công trình điện có cấp điện áp đến 35KV, lập kết quả thẩm tra trình Giám đốc phê duyệt
       f. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của Trung tâm, phòng, ban của Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
       g. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Trung tâm, phòng, ban của Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
       h) Phối hợp với các phòng chuyên môn của Trung tâm, phòng, ban của Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
       4. Quản lý tài sản của phòng được giao quản lý.
       5. Thực hiện một số  nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.
2.5  Mỗi phòng có trưởng phòng và các phó trưởng phòng, giúp Giám đốc Trung tâm quản lý cán bộ viên chức và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và các chế độ, chính sách đối với cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm quyết định sau khi có ý kiến về chủ trương của Giám đốc Sở Công Thương, tuân thủ các quy định theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tuân thủ các quy định của pháp luật.
-Riêng Kế toán trưởng của Trung tâm do Giám đốc Sở Công Thương quyết định bổ nhiệm, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm.


 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây