Huyện Vĩnh Cửu

Thứ hai - 04/06/2018 23:06
Vĩnh Cửu là một huyện của tỉnh Đồng Nai, nằm ở tả ngạn sông Đồng Nai, có diện tích 1.073,1 km2 (15.473 hecta), chiều dài đông tây đoạn dài nhất 32 km, chiều nam bắc đoạn dài nhất 14 km (diện tích rừng tự nhiên 54.862 ha, diện tích mặt nước chuyên dùng 15.857 ha). Vĩnh Cửu có 12 đơn vị hành chín​h gồm: 11 xã và 01 thị trấn; dân số khoảng 140.377 người; mật độ dân số 128 người/km2.
Huyện Vĩnh Cửu phía tây, tây nam, tây bắc giáp huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; phía đông giáp huyện Định Quán; đông bắc giáp rừng Quốc gia Nam Cát Tiên và huyện Tân Phú; phía nam giáp thành phố Biên Hòa, đông nam giáp huyện Thống Nhất. Nhìn chung về địa thế, huyện Vĩnh Cửu như một bán cù lao với sông Đồng Nai và sông Bé bao bọc từ hướng tây nam lên đông bắc. Ngoài ra, huyện Vĩnh Cửu còn có hồ thủy điện Trị An tạo thành nhiều đảo lớn nhỏ (hai đảo lớn là Đồng Trường và Ó), tạo thành một cảnh quan sinh thái và môi trường phù hợp với việc khai thác du lịch.
1. Huyện  gồm 1 thị trấn (Vĩnh An) và 11 xã ( Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi, Thạnh Phú, Thiện Tân, Tân An, Trị An, Hiếu Liêm, Mã Đà, Vĩnh Tân, Phú Lý). Trên địa bàn huyện còn có Khu Bảo tồn thiên nhiên- văn hóa Đồng Nai (KBT) được thành lập năm 2004, trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị, gồm: lâm trường Mã Đà, Hiếu Liêm, Vĩnh An; Ban Quản lý di tích Chiến khu Đ và Trung tâm Thủy sản Đồng Nai. Tổng diện tích  KBT là  100.303 ha, trong đó diện tích  rừng, đất rừng và di tích là 67.903 ha, hồ Trị An là 32.400 ha. KBT là vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai.
2. Cum, khu CN :
  • Khu công nghiệp Thạnh Phú, Làng bười Tân Triều. Đang quy hoạch cụm sản xuất ngành nghề tại xã Tân Bình. Cụm đúc gang
  • Hiện nay huyện Vĩnh Cửu đang triển khai đầu tư xây dựng khu đô thị Lavender City nằm trên địa bàn xã Thạnh Phú
3. Định hướng phát triển ngành công nghiệp:
+ Muïc tieâu veà kinh teá: Phaán ñaáu ñaït toác ñoä taêng tröôûng GDP khoaûng 11,0%, trong ñoù: coâng nghieäp – xaây döïng taêng 7,2%, noâng nghieäp taêng khoaûng 4,0% vaø dòch vuï taêng 2122%. GDP bình quaân ñaàu ngöôøi (tính theo giaù hieän haønh) vaøo naêm 2020 ñaït treân 45,4 trieäu đồng. Cô caáu kinh teá naêm 2020: Coâng nghieäp 58,3%– dòch vuï 36,4% – noâng nghieäp 5,3%. Toång thu ngaân saùch nhaø nöôùc haøng naêm thöïc hieän ñaït vaø vöôït döï toaùn Tænh giao. Toång voán ñaàu tö phaùt trieån giai ñoaïn 2016 – 2020 khoaûng 15.000 – 16.000 tyû ñoàng.        

+ Muïc tieâu veà vaên hoùa, xaõ hoäi: Quy moâ daân soá: Naêm 2020 khoaûng 200 ngaøn ngöôøi, trong ñoù daân soá ñoâ thò chieám khoaûng treân 55%. Duy trì tyû leä sinh thay theá ôû möùc 1%. Duy trì, giöõ vöõng keát quaû phoå caäp caùc baäc hoïc phoå thoâng. Giaûm tyû leä treû em suy dinh döôõng caân naëng döôùi 5 tuoåi coøn döôùi 5% vaøo naêm 2020. Giaûm tyû leä hoä ngheøo haøng naêm töø 1,5% theo chuaån hieän haønh cuûa Tænh. Naâng tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo naêm 2020 ñaït treân 70%, trong ñoù 5055% ñöôïc ñaøo taïo ngheà. Giaûi quyeát vieäc laøm cho khoaûng 4.000 – 4.500 lao ñoäng/naêm trong giai ñoaïn 20162020. Tyû leä gia ñình ñaït tieâu chuaån gia ñình vaên hoùa ñaït treân 99%, tyû leä aáp, khu phoá vaên hoùa ñaït 95% vaøo naêm 2020. Naâng tuoåi thoï trung bình cuûa daân soá naêm 2020 leân 78 tuoåi. Tyû leä hoä duøng ñieän ñaït treân 99% vaøo naêm 2020. Cuûng coá an ninh quoác phoøng, ñaûm baûo traät töï xaõ hoäi, naâng cao caûnh giaùc, taêng cöôøng löïc löôïng daân quaân töï veä, ñeå ñaït tyû leä tham gia thöôøng xuyeân khoaûng 3% daân soá.

+ Muïc tieâu veà moâi tröôøng: Giöõ tyû leä che phuû caây xanh treân dieän tích toaøn Huyeän ñeán naêm 2020 ñaït treân 68%, trong ñoù giöõ vöõng tyû leä che phuû cuûa röøng ñaït 63,5%. Ñeán naêm 2020 thu gom vaø xöû lyù theo tieâu chuaån veä sinh moâi tröôøng caùc loaïi raùc thaûi ñoâ thò, raùc thaûi coâng nghieäp khoâng ñoäc haïi, raùc thaûi y teá, chaát thaûi raén ñoäc haïi ñaït 100%. Tyû leä daân soá noâng thoân ñöôïc söû duïng nöôùc hôïp veä sinh ñaït treân 99%, tyû leä daân soá ñoâ thò ñöôïc söû duïng nöôùc saïch ñaït 100%.

Caùc muïc tieâu treân caàn taäp trung ñoät phaù vaøo caùc lónh vöïc sau:
- Phaùt trieån cô sôû haï taàng: Trong ñoù ñaëc bieät chuù trong ñaàu tö phaùt trieån maïng löôùi giao thoâng; taäp trung xöû lyù coâng taùc ñeàn buø, giaûi toûa ñeå coù maët baèng thuaän lôïi cho ñaàu tö cô sôû haï taàng trong caùc khu, cuïm coâng nghieäp; cô sôû haï taàng trong caùc cuïm, tuyeán, ñieåm du lòch.
- Phaùt trieån maïng löôùi ñoâ thò: Taäp trung ñaàu tö phaùt trieån ñoâ thò Vónh An, ñoâ thò coâng nghieäp Thaïnh Phuù, khu daân cö Bình Hoøa vaø tieán tôùi xaây döïng khu ñoâ thò Phöôùc Giang.
- Phaùt trieån maïnh ngaønh dòch vuï, du lòch: Khuyeán khích phaùt trieån dòch vuï ñaøo taïo, y teá, du lòch nghó döôõng, nhaø vöôøn, khaùch saïn nhaø haøng, trung taâm thöông maïi, chôï noâng thoân. VH-TDTT…
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mừng Xuân -Mừng Đảng
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay
  • Tháng hiện tại
  • Tổng lượt truy cập
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây