40 đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh (có lời giải chi tiết)

Đề số 40 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đang update thêm thắt câu hỏi!

Luyện Bài tập dượt trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

Đề số 41 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Bạn đang xem: 40 đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh (có lời giải chi tiết)

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 41 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 42 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 42 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 43 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 43 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 44 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 44 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 45 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 45 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 46 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 46 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 47 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 47 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 48 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 48 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 49 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 49 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 50 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 50 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 51 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 51 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 52 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 52 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 53 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 53 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 54 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 54 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 55 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 55 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 56 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 56 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 57 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 57 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 58 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 58 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 59 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 59 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 60 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 60 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 61 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 61 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 62 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 62 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 63 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 63 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 64 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 64 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 65 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 65 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 66 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 66 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 67 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 67 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 68 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 68 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 39 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 39 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 38 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 38 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 37 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 37 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 36 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 36 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 35 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 35 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 34 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 34 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 33 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 33 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 32 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem thêm: Đi giày bị đau ngón chân - Nguyên nhân và cách khắc phục

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 32 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 31 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 31 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 30 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 30 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 29 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 29 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 28 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 28 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 27 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 27 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 26 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 26 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 25 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 25 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 24 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 24 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 23 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 23 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 22 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 22 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 21 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 1 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số trăng tròn - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số trăng tròn - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 19 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 19 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 18 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 18 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 17 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 17 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 16 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 16 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 15 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 15 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 14 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 14 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 13 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 13 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 12 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 12 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 11 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 11 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 10 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 10 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số chín - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số chín - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 8 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 8 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 7 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 7 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 6 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 6 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 5 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 5 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 4 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 4 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 3 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 3 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 2 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 2 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Đề số 1 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và điều giải cụ thể Đề số 1 - Đề đua test trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết

Reading - Unit 1 Trang 12 SGK Tiếng Anh 12

Before you read. While you read. After you read. Task 1. Choose the sentence A, B or c that is nearest in meaning to tướng the sentence given.

Xem điều giải

Reading - Unit 2 trang trăng tròn Tiếng Anh 12

Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?

Xem điều giải
Xem điều giải

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 12

Tổng hợp ý kể từ vựng giờ đồng hồ Anh 12 unit 1

Xem điều giải

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.