câu trần thuật (reported speech)

Trong cuộc sống thường ngày từng ngày các bạn dùng thật nhiều dạng câu tường thuật nhằm kể lại lời nói rằng của một người không giống, bên dưới dạng dán tiếp. Chính bởi vậy cấu hình của loại câu này là cực kỳ cần thiết nhằm chúng ta cũng có thể dùng thành thục giờ anh. Bài ghi chép này Ms Hoa Giao Tiếp tiếp tục nằm trong bạn làm việc về cấu hình và cơ hội dùng câu trần thuật (reported Speech) chuẩn chỉnh và đúng chuẩn nhé.

I. Câu trần thuật (Reported Speech) là gì?

Reported Speech hay thường hay gọi là câu trần thuật, câu con gián tiếp, được dùng nhằm thuật lại lời nói rằng thẳng của một người không giống.

Bạn đang xem: câu trần thuật (reported speech)

câu tường thuật

Khi gửi từ là 1 lời nói rằng thẳng lịch sự con gián tiếp tất cả chúng ta cần thiết chú ý một trong những yếu tố sau:

1/ Nếu động kể từ trần thuật (reporting verb) phân tách ở những thì thời điểm hiện tại tất cả chúng ta không thay đổi thì (tense) của động kể từ chủ yếu, đại kể từ chỉ định và hướng dẫn và những trạng kể từ chỉ xứ sở hao hao trạng kể từ chỉ thời hạn vô câu thẳng Lúc gửi lịch sự con gián tiếp.

Ví dụ:  He says: “I’m going to Ha Noi next week.”
   ⇒ He says he is going to Ha Noi next week.

2/ Nếu động kể từ trần thuật (reporting verb) của câu ở thì vượt lên khứ thì nên lùi động kể từ chủ yếu về vượt lên khứ một bậc Lúc gửi kể từ lời nói rằng thẳng (direct speech) lịch sự lời nói rằng con gián tiếp (indirect / reported speech) bám theo quy tắc sau:

Lời rằng trực tiếp

Lời rằng con gián tiếp

will / shall     

would / should

am / is / are going to

was / were going to

present simple 

past simple

present continuous

past continuous

past continuous

past perfect continuous

present perfect

past perfect

past simple  

past perfect

must 

had to

can  

could   

              
Ví dụ:
       Direct speech: “I’ll talk to Mr Jones,” said he.
       Reported speech: He said he would talk to Mr Jones.

Một số động kể từ không bao giờ thay đổi Lúc gửi lịch sự lời nói rằng con gián tiếp : would => would, could => could, might => might, should => should, ought to tướng => ought to

Khi gửi kể từ lời nói rằng thẳng lịch sự con gián tiếp tuy nhiên động kể từ trần thuật ở thì vượt lên khứ thì những trạng kể từ chỉ thời hạn và xứ sở và đại kể từ chỉ định và hướng dẫn được quy đổi bám theo quy tắc sau:

Lời rằng trực tiếp

 Lời rằng con gián tiếp

today

that day

tonight  

that night

tomorrow 

the next day / the following day

yesterday

the day before / the previous day

ago

before

now   

then

next / on Tuesday

the next / following Tuesday

last Tuesday

the previous Tuesday / the Tuesday before

the day after tomorrow

in two days’ time / two days later

this 

that

these

those

this / that 

the

here  

there

    
Ví dụ: 
    Direct speech:      
       “I’m leaving here tomorrow,” said Mary.
    Reported speech: 
       Mary said (that) she was leaving there the next day.

*     Nguyên tắc bên trên được vận dụng mang lại vớ những nhiều chủng loại câu trần thuật.    

II. Các loại câu trần thuật cơ bản:

1/ Reported statements: 

Cấu trúc câu:    S + say(s) / said + (that) + S + V

says / say to tướng + O => tells / tell + O
         said to tướng + O => told + O

Ví dụ:  - He said to tướng me: “I haven’t finished my work.”
            š He told me he hadn’t  finished his work.  

2/ Reported questions:

A. Yes / No questions:

Câu trần thuật loại thắc mắc Có hoặc Không (Yes / No questions) đem dạng sau:

S +

asked (+ O)
wanted to tướng know 
wondered

+  if / whether + S + V.

    
Ví dụ:

“Are you angry?” he asked.
He asked if / whether I was angry.

“Did you see the film?” Tam asked.
Tam asked if / whether I had seen the film.

*     Lưu ý: Khi trần thuật thắc mắc Có hoặc Không (Yes - No questions), tao nên gửi thắc mắc thẳng lịch sự dạng xác minh, rồi tiến hành thay cho thay đổi thì, trạng kể từ chỉ thời hạn, trạng kể từ chỉ xứ sở, đại kể từ chỉ định và hướng dẫn, và ngôi nhà ngữ, tân ngữ, đại kể từ chiếm hữu mang lại thích hợp.

*     says / say to tướng + O => asks / ask + O
                said to tướng + O => asked + O

Ví dụ:   He said to tướng me: “Have you been to tướng America?”
            š He asked me if / whether I had been to tướng America.

B. Wh-questions:

S +

asked (+ O)
wanted to tướng know 
wondered

+ Wh-words + S + V.

   
Ví dụ:   They asked us: “Where are you going on holiday?”
            š They asked us where we were going on holiday.

Xem thêm: đông nam á biển đảo nằm trong các đới khí hậu nào sau đây

             “What are you talking about?” said the teacher.
            š The teacher asked us what we were talking about.

says / say to tướng + O => asks / ask + O
          said to tướng + O => asked + O

Ví dụ:   He said to tướng me: “Who are you writing to?”
            š He asked me who I was writing to tướng.

3/ Reported commands:

Câu trần thuật loại câu khẩu lệnh xác minh đem dạng:

S   +     told     +    O    +    to-infinitive.

Ví dụ:  - “Please wait for me here, Mary.” Tom said.
          š Tom told Mary to wait for him there.

Câu trần thuật loại câu khẩu lệnh phủ toan đem dạng:

S    +     told     +    O    +    not to-infinitive.

Ví dụ:  “Don’t talk in class!” the teacher said.
            The teacher told the children not to tướng talk in class.

Một số động kể từ thông thường người sử dụng Lúc trần thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ....

III. Bài luyện về câu trần thuật vô giờ Anh

Viết lại những câu sau trở thành câu tường thuật 

1. “Please let má borrow your xế hộp.” he said to tướng her.

- He asked... ........................................................................

2. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.

- Thomas asked Jean.....

3. Don’t leave the window open, Mary.”, I said.

- I told Mary.... ...................................................................

4. “I’ll have a cup of tea with you.” she said.

- She said that...

5. “I’ll pay him if I can.” she said.

- She said that... ...................................................................

6. “What are you going to tướng tự next summer?” she asked.

- She asked us.... ...................................................................

7. “I’ll phone you tomorrow.” he told Jack.

- He told Jack that.... .............................................................

8. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.

- Tom asked Jean.... ..............................................................

9. “I want a camera for my birthday.” he said.

- He said that.... ...................................................................

10. “Don’t keep the door locked.” he said to tướng us.

- He told us.... ...................................................................

11. “How long are you going to tướng stay?” I asked him.

- I asked him how long....

12. “Are you going by train?” she asked má.

- She wanted to tướng know.... ..................................................

13. “Don’t use too much hot water.” she said to tướng us.

- She asked us.... ..............................................................

14. “Will you come to tướng my party?” she said to tướng má.

- She invited má.... ............................................................

15. “Don’t tự it again.” she said to tướng them.

She told them..................................................................

16. “ Did Mr Brown send the potatoes to tướng you?” she asked.

- She asked.......................................................................

17. “Don’t get your shoes dirty, boys.” she said.

- She told..........................................................................

18. “What tự you want for lunch today, Peter?” Mary asked.

- Mary asked.......................................................................

19. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.

- Peter asked if .......................................................................

20. “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager.

- The office manager wondered............................................................

Đáp án

1. He asked her to tướng let him borrow her xế hộp.

2. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.

3. I told Mary not to tướng leave the window open.

4. She said that she would have a cup of tea with má.

5. She said that she would pay him if she could.

6. She asked us what we were going to tướng tự the following summer.

7. He told Jack that he would phone him the following day.

8. Tom asked Jean whether/if he could sit beside her.

9. He said that he wanted a camera for his birthday.

10. He told us not to tướng keep the door locked.

11. I asked him how long he was going to tướng stay.

12. She wanted to tướng know whether I was going by train.

13. She asked us not to tướng use too much hot water.

14. She invited má to tướng come to tướng her các buổi party.

15. She told them not to tướng tự it again.

16. She asked whether/ if Mr. Brown sent the potatoes to tướng má.

17. She told the boys not to tướng get their shoes dirty.

18. Mary asked what Peter wanted for lunch that day.

19. Peter asked Janet whether/ if he could borrow her typewriter.

20. The office manager wondered why he hadn’t got a computer before.


Hy vọng rằng những share bên trên sẽ hỗ trợ chúng ta làm rõ rộng lớn về câu tường thuật (Reported Speech) một loại câu tuy nhiên có lẽ rằng các bạn sẽ dùng thật nhiều vô quy trình dùng giờ anh. 

Xem thêm: ở miền núi ngành giao thông vận tải kém phát triển chủ yếu do

Chúc chúng ta học tập tốt!

Để được tư vấn không lấy phí về suốt thời gian học tập tiếp xúc cho tất cả những người thất lạc gốc, chúng ta nhằm lại vấn đề bên trên trên đây và để được tương hỗ nhé!