để khai báo hàm trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

Để khai báo hàm nhập Pascal chính thức vì chưng kể từ khóa

A. Program.

B. Procedure.

C. Function.

D. Var.

Trả Lời

Hỏi chi tiết

...Xem thắc mắc chi tiết

Quảng cáo

1 câu trả lời 14711

Để khai báo hàm nhập Pascal chính thức vì chưng kể từ khóa Function (hàm).

Cấu trúc khai báo hàm: Function <tên hàm> [(<danh sách tham lam số>)] : <kiểu dữ liệu>;

Đáp án: C

0 bình luận

Quảng cáo

Câu chất vấn hot nằm trong công ty đề