it is essential that professor van helsing is met at the airport

Tham khảo thêm:

  • in my country it is compulsory lớn go lớn school between the ages of five and sixteen
  • Từ loại vô giờ anh

Đề bài: Viết lại những câu tiếp sau đây sao mang lại nghĩa ko thay đổi bởi vì những kể từ khêu ý

Câu 1. It isn’t necessary for you lớn finish by Saturday

(Dịch nghĩa: Quý Khách ko nhất thiết cần hoàn thành xong nó vô loại bảy)

Bạn đang xem: it is essential that professor van helsing is met at the airport

→  Viết lại với: You……………………………………………………………

Câu 2. “ Why don’t you put better lock on the door, Barbara”? said John

( Dịch nghĩa: John thưa “Tại sao các bạn ko download khóa cửa ngõ kỹ rộng lớn Barbara?”)

→  Viết lại với: John suggested…………………………………………………………..

Câu 3. Although his both legs were broken in the crash, he managed lớn get out of the siêu xe before it exploded.

( Dịch nghĩa: Mặc mặc dù cả nhị chân của anh ấy ấy đã biết thành gãy vô vụ tai nạn ngoài ý muốn, anh ấy vẫn nỗ lực bay thoát khỏi xe cộ trước lúc nó phân phát nổ)

→  Viết lại với: Despite his………………………………………………………

Câu 4. I haven’t eaten this kind of food before.

(Dịch nghĩa: Tôi trước đó chưa từng được ăn loại thực phẩm này trước đó)

→  Viết lại với: This is the first……………………………………………………

Câu 5 . The architect has drawn plans for an extension lớn the house.

(Dịch nghĩa: Kiến trúc sư vẫn vẽ đi ra plan mang lại việc không ngừng mở rộng mang lại ngôi nhà)

→  Viết lại với: Plans………………………………………………………

Câu 6. “ How many survivors are there?”, asked the journalist.

(Dịch nghĩa: Nhà báo hỏi: “Còn từng nào đứa ở bại liệt sinh sống sót?”)

→  Viết lại với: The journalist wanted lớn know……………………………………

Câu 7. It was such rotten meat that it had lớn be thrown away.

(Dịch nghĩa: Miếng thịt này vượt lên trên thối nhằm vứt đi)

→  Viết lại với: The meat was………………………………………………………..

Câu 8. It is essential that Professor Van Helsing is met at the airport.

(Dịch nghĩa: Điều quan trọng là cần bắt gặp GS Van Helsing bên trên Sảnh bay)

Xem thêm: 2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

→  Viết lại với: Professor Van Helsing…………………………………………………..

Câu 9. You can’t visit the USA unless you have a visa.

(Dịch nghĩa: Quý Khách ko thể cho tới Mỹ trừ khi chúng ta với hộ chiếu)

→  Viết lại với cấu trúc: If you………………………………………………………..

Câu 10. “ Can I borrow your typewriter, Janet”? asked Peter.

(Dịch nghĩa: Peter căn vặn “Tôi rất có thể mượn cái máy tiến công chữ của khách hàng ko, Janet?”)

→  Viết lại với: Peter asked if……………………………………………………..


*Đáp án:

Câu 1. You needn’t finish by Saturday (Bạn ko cần thiết hoàn thành xong nó vô loại 7)

Câu 2. John suggested Barbara lớn put better lock on the door (John khêu ý Barbara download khóa cửa ngõ kỹ hơn)

Câu 3. Despite his both broken legs, he managed lớn get out of the siêu xe before it exploded (Mặc mặc dù cả nhị chân của anh ấy ấy vẫn gãy, anh ấy vẫn nỗ lực bay thoát khỏi con xe xe hơi ấy trước lúc nó phân phát nổ)

Câu 4. This is the first time I’ve eaten this kind of food (Đây là phen thứ nhất ăn loại thực phẩm này)

Câu 5. Plans for an extension lớn the house has been drawn by the architect. (Kế hoạch không ngừng mở rộng mang lại căn nhà được vẽ đi ra bởi vì phong cách thiết kế sư)

Câu 6. The journalist wanted lớn know how many survivors there were (Nhà báo mong muốn biết còn từng nào người sinh sống sót ở đó)

Câu 7. The meat was ví rotten that it had lớn be thrown away (Miếng thịt này vẫn thối cho tới nỗi nhưng mà nó cần vứt đi)

Xem thêm: câu trần thuật (reported speech)

Câu 8. Professor Van Helsing must be met at the airport (Giáo sư Van Helsing cần được bắt gặp ở Sảnh bay)

Câu 9. If you have a visa, you can visit the USA (Nếu các bạn với hộ chiếu, chúng ta cũng có thể cho tới Mỹ)

Câu 10.  Peter asked if he could borrow Janet’s typewrite (Peter thưa nếu như anh ấy rất có thể mượn cái máy tiến công chữ của Janet).

  • Lưu ý: Để rất có thể thực hiện được bài xích tập luyện này, chúng ta cần nắm rõ toàn bộ kỹ năng và kiến thức về câu trực tiếp/câu con gián tiếp, câu ngôi nhà động/câu tiêu cực, cơ hội ghi chép lại câu con gián tiếp, câu tiêu cực, cơ hội ghi chép lại câu với Despite, ghi chép lại câu kể từ Unless thanh lịch If. Thêm vô này đó là kỹ năng và kiến thức về những cấu tạo đặc trưng như so…that, câu khêu ý….Tất cả những kỹ năng và kiến thức này và được Patado tổ hợp trong những nội dung bài viết trước, chúng ta hãy tìm hiểu hiểu nhé.

it is essential that professor van helsing is met at the airport