kmno4 k2mno4+mno2+o2

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

MnVII + e- MnVI (Reduktion)

Xem thêm: hiện tượng tỉa cành tự nhiên là gì

MnVII + 3 e- MnIV (Reduktion)

2 O-II - 4 e- 2 O0 (Oxidation)

Xem thêm: trong chiến tranh thế giới thứ nhất chiến dịch véc đoong năm 1916 diễn ra ở nước nào

KMnO4 ist ein Oxidationsmittel, KMnO4 ist ein Oxidationsmittel, KMnO4 ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • KMnO4
  • Namen: Kaliumpermanganat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Kaliumtetraoxomanganat(VII) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, KMnO4 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kaliummanganat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Violetter geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

 • K2MnO4
  • Namen: Kaliummanganat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kaliummanganat(VI) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Erscheinungsbild: Grüner Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • MnO2
  • Namen: Mangan(IV)-oxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Akhtenskit Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Magnesia nigra Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Schwarz-brauner Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • O2
  • Namen: Molekularer Sauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, O2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Dioxygen Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Disauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07