plants and animals will find it difficult

ACC GROUP biên soạn và trình diễn cỗ thắc mắc Tiếng Anh lý thuyết và thực hành thực tế nhằm mục tiêu hùn chúng ta học viên ôn luyện và đầy đủ con kiến ​​thức gần giống băng qua những bài bác đánh giá Tiếng Anh. Mời chúng ta đón xem:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the questions

Plants and animals will find it difficult vĩ đại escape from or adjust vĩ đại the effects of global warming. Scientists have already observed shifts in the lifecycles of many plants and animals, such as flowers blooming earlier and birds hatching earlier in the spring. Many species have begun shifting where they live or their annual migration patterns due vĩ đại warmer temperatures.With further warming, animals will tend vĩ đại migrate toward the poles and up mountainsides toward higher elevations. Plants will also attempt vĩ đại shift their ranges, seeking new areas as old habitats grow too warm. In many places, however, human development will prevent these shifts. Species that find cities or farmland blocking their way north or south may become extinct. Species living in unique ecosystems, such as those found in polar and mountaintop regions, are especially at risk because migration vĩ đại new habitats is not possible. For example, polar bears and marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling sea ice but have nowhere farther north vĩ đại go.Projecting species extinction due vĩ đại global warming is extremely difficult. Some scientists have estimated that đôi mươi vĩ đại 50 percent of species could be committed vĩ đại extinction with 2 vĩ đại 3 Celsius degrees of further warming. The rate of warming, not just the magnitude, is extremely important for plants and animals. Some species and even entire ecosystems, such as certain types of forest, may not be able vĩ đại adjust quickly enough and may disappear. Ocean ecosystems, especially fragile ones lượt thích coral reefs, will also be affected by global warming. Warmer ocean temperatures can cause coral vĩ đại “bleach”, a state which if prolonged will lead vĩ đại the death of the coral. Scientists estimate that even 1 Celsius degree of additional warming could lead vĩ đại widespread bleaching and death of coral reefs around the world. Also, increasing carbon dioxide in the atmosphere enters the ocean and increases the acidity of ocean waters. This acidification further stresses ocean ecosystems.

Bạn đang xem: plants and animals will find it difficult

Câu 1: Scientists have observed that warmer temperatures in the spring cause flowers vĩ đại ______.

A. die instantly

B. bloom earlier

C. become lighter

D. lose color

Câu 2: According vĩ đại paragraph 2, when their habitats grow warmer, animals tend vĩ đại move ______.

A. south-eastwards and down mountainsides toward lower elevations

B. north-westwards and up mountainsides toward higher elevations

C. toward the North Pole and down mountainsides toward lower elevations

D. toward the poles and up mountainsides toward higher elevations

Câu 3: The pronoun “those” in paragraph 2 refers vĩ đại ______.

A. species

B. ecosystems

C. habitats

D. areas

Câu 4: The phrase “dwindling sea ice” in paragraph 2 refers vĩ đại ______.

A. the frozen water in the Arctic

B. the violent Arctic Ocean

C. the melting ice in the Arctic

D. the cold ice in the Arctic

Câu 5: It is mentioned in the passage that if the global temperature rose by 2 or 3 Celsius degrees, ______.

A. half of the earth’s surface would be flooded

B. the sea level would rise by đôi mươi centimeters

C. water supply would decrease by 50 percent

D. đôi mươi vĩ đại 50 percent of species could become extinct

Câu 6: According vĩ đại the passage, if some species are not able vĩ đại adjust quickly vĩ đại warmer temperatures, ______.

A. they may be endangered

B. they can begin vĩ đại develop

C. they will certainly need water

D. they move vĩ đại tropical forests

Câu 7: The word “fragile” in paragraph 4 most probably means ______.

A. very large

B. easily damaged

C. rather strong

D. pretty hard

Câu 8: The bleaching of coral reefs as mentioned in paragraph 4 indicates ______.

A. the water absorption of coral reefs

Xem thêm: benzen có làm mất màu dung dịch brom không

B. the quick growth of marine mammals

C. the blooming phase of sea weeds

D. the slow death of coral reefs

Câu 9: The level of acidity in the ocean is increased by ______.

A. the rising amount of carbon dioxide entering the ocean

B. the decrease of acidity of the pole waters

C. the extinction of species in coastal areas

D. the loss of acidity in the atmosphere around the earth

Câu 10: What does the passage mainly discuss?

A. Influence of climate changes on human lifestyles

B. Effects of global warming on animals and plants

C. Global warming and possible solutions

D. Global warming and species migration

Plants and animals will find it difficult vĩ đại escape

Lời giải:

Đáp án: 

1B

2D

3A

4C

5D

6A

7B

8D

9A

10B

Giải thích:

1. Thông tin: Plants and animals will find it difficult vĩ đại escape from or adjust vĩ đại the effects of global warming. Scientists have already observed shifts in the lifecycles of many plants and animals, such as flowers blooming earlier ............ in the spring. (Thực vật và động vật hoang dã tiếp tục khó khăn bay ngoài hoặc thích ứng với hiệu quả của sự việc rét mướt lên toàn thị trường quốc tế. Các ngôi nhà khoa học tập vẫn để ý thấy sự thay cho thay đổi trong khoảng đời của rất nhiều loại thực vật và động vật hoang dã, ví dụ như hoa nở sớm rộng lớn nhập ngày xuân.)

2. Thông tin: With further warming, animals will tend vĩ đại migrate toward the poles and up mountainsides toward higher elevations. (Với sự rét mướt lên không chỉ có vậy, động vật hoang dã sẽ sở hữu được Xu thế thiên cư về phía những rất rất và lên những sườn núi nhắm đến những phỏng cao cao hơn nữa.)

3. Vế trước của câu sở hữu công ty ngữ là “species”, nên “those” ở trên đây chỉ species.

4. dwindling sea ice = tan băng

5. Thông tin: Some scientists have estimated that đôi mươi vĩ đại 50 percent of species could be committed vĩ đại extinction with 2 vĩ đại 3 Celsius degrees of further warming. (Một số ngôi nhà khoa học tập vẫn dự trù rằng đôi mươi cho tới 50 Xác Suất những loại rất có thể bị tuyệt diệt nếu như nhiệt độ phỏng gia tăng kể từ 2 cho tới 3 phỏng C.)

6. Thông tin: Some species and even entire ecosystems, such as certain types of forest, may not be able vĩ đại adjust quickly enough and may disappear. (Một số loại và thậm chí là toàn cỗ hệ sinh thái xanh, ví dụ như một số trong những loại rừng, rất có thể ko kiểm soát và điều chỉnh đầy đủ nhanh chóng và rất có thể mất tích.)

7. fragile = mỏng manh manh, dễ dàng vỡ

8. Thông tin: Warmer ocean temperatures can cause coral vĩ đại “bleach”, a state which if prolonged will lead vĩ đại the death of the coral. (Nhiệt phỏng biển rét mướt rộng lớn rất có thể khiến cho sinh vật biển bị “tẩy trắng”, hiện tượng này nếu như kéo dãn dài tiếp tục kéo đến tử vong của sinh vật biển.)

9. Thông tin: Also, increasing carbon dioxide in the atmosphere enters the ocean and increases the acidity of ocean waters. (Ngoài rời khỏi, việc tăng lượng khí carbon dioxide nhập khí quyển lên đường nhập biển và tăng tính axit của nước hải dương.)

10. Đoạn văn đa số thảo luận về Hình ảnh tận hưởng của đổi khác nhiệt độ so với lối sinh sống của loài người.

Mọi người cũng hỏi

Tại sao thực vật và động vật hoang dã tiếp tục bắt gặp khó khăn khăn?

Thực vật và động vật hoang dã tiếp tục bắt gặp trở ngại vì thế những thay cho thay đổi nhập môi trường thiên nhiên như đổi khác nhiệt độ, tổn thất môi trường thiên nhiên sinh sống và độc hại môi trường thiên nhiên.

Xem thêm: trắc nghiệm thi bằng lái xe a1

Thay thay đổi nhiệt độ thực hiện thế nào là tác động cho tới thực vật và động vật?

Thay thay đổi nhiệt độ làm cho đổi khác nhập môi trường thiên nhiên sinh sống, thực hiện tăng nhiệt độ phỏng và nấc đổi khác nhiệt độ, dẫn đến ĐK ko tiện lợi cho việc sinh sống và cải tiến và phát triển của thực vật và động vật hoang dã.

Tại sao tổn thất môi trường thiên nhiên sinh sống là một trong những yếu tố quan lại trọng?

Mất môi trường thiên nhiên sinh sống vì thế khai quật môi trường thiên nhiên, kiến tạo hạ tầng, và sự suy thoái và khủng hoảng rình rập đe dọa sự tồn bên trên của rất nhiều loại thực vật và động vật hoang dã, thực hiện hạn chế đa dạng chủng loại sinh học tập.

Làm thế nào là tất cả chúng ta rất có thể hùn thực vật và động vật hoang dã băng qua khó khăn khăn?

Bằng cơ hội tiến hành những phương án đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên, hạn chế vạc thải khí ngôi nhà kính, đảm bảo an toàn và bình phục môi trường thiên nhiên sinh sống, tất cả chúng ta rất có thể hùn thực vật và động vật hoang dã băng qua trở ngại và lưu giữ sự sinh sống.