tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan biên soạn và đăng lên. Bài học tập này sẽ hỗ trợ những em rèn luyện về dạng bài bác tính nhanh chóng, gia tăng kỹ năng và kiến thức, nâng lên khả năng giải bài bác tập dượt Toán lớp 4. Dưới đó là nội dung cụ thể, những em nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là gì?

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự vận dụng những đặc thù của phép tắc nằm trong, phép tắc nhân, … vô việc giải việc tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội nhanh chóng, phù hợp và đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

Cách tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm những số vô biểu thức trở thành từng group đem tổng (hoặc hiệu) là những số tròn xoe chục, tròn xoe trăm, tròn xoe ngàn,…

Quy tắc 2: Phép với mọi số như là nhau được trình diễn vì như thế phép tắc nhân

Quy tắc 3: Vận dụng những đặc thù của phép tắc nằm trong, phép tắc nhân, phép tắc trừ, phép tắc chia

  • Nhân một số trong những với cùng một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  • Nhân một số trong những với cùng một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c
  • Một tổng phân tách cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c
  • Một số trừ cút một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 4: Vận dụng những đặc thù với những số đặc biệt

Các đặc thù cơ là:

  • 0 nhân với cùng một số: 0 x a = a x 0 = 0
  • 0 phân tách cho 1 số: 0 : a = 0
  • 1 nhân với cùng một số: 1 x a = a x 1 = a
  • Chia một số trong những mang lại 1: a : 1 = a

Quy tắc 5: Vận dụng đặc thù của 4 phép tắc tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở kiểu số nhằm mục đích dẫn đến quá số như là nhau ở cả kiểu số và tử số rồi tiến hành rút gọn gàng biểu thức.

Ví dụ: \frac{2\times3\times4}{3\times4\times5} = =\frac{2}{5}

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2

Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 4 x 125 x 25 x 8

Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 142 x 12 + 142 x 18

Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 54 : 6 + 72 : 6

Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo tăng cơ hội giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20

Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + 20

= 10 + đôi mươi x 10

= 10 + 200

Xem thêm: Đi giày bị đau ngón chân - Nguyên nhân và cách khắc phục

= 210

Bài thói quen bằng phương pháp thuận tiện nhất

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 - 476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 - 376 + 3425 - 425

3576 - 4037 - 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 - 39 x 365

22 x 413 - 22 x 13

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 875 : 100 + 125 : 100

b) \frac{2\times3\times7}{7\times6}

c) \frac{8\times5\times7}{4\times5\times6}

d) 25 x 675 x 4

Xem thêm: câu trần thuật (reported speech)

e) 1500 : (3 x 5)

-----

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan share bên trên trên đây. Hy vọng với bài bác tập dượt này những em sẽ sở hữu được tăng tư liệu ôn tập dượt, nâng lên khả năng giải những dạng việc tính nhanh chóng lớp 4, kể từ cơ gia tăng tăng kỹ năng và kiến thức và học tập đảm bảo chất lượng môn học tập này rộng lớn. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng, mời mọc những em tìm hiểu thêm tăng những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 4 vô phân mục Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Toán Nâng Cao Lớp 4 được GiaiToan biên soạn nhé.