tính giá trị biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là vấn đề học viên áp dụng nhiều kỹ năng của luật lệ nhân, phân chia, nằm trong, trừ nhằm đo lường độ quý hiếm.

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nhắc nhở lại những kỹ năng lưu ý và những dạng bài bác tập luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện nay luật lệ tính bám theo trật tự kể từ nên qua chuyện trái khoáy tao có:

 • 1 nằm trong 7 vày 8, ghi chép 8

 • 5 nằm trong 4 vày 9, ghi chép 9

 • 9 nằm trong 7 vày 16, ghi chép 6 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 4 vày 6 thêm một vày 7, ghi chép 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện nay luật lệ tính bám theo quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân chia hoặc luật lệ trừ và luật lệ nằm trong, tao triển khai đo lường kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

 • Nếu nhập biểu thức, đem cả luật lệ nhân, luật lệ phân chia, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, tao triển khai nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu nhập biểu thức, đem lốt ngoặc, tao triển khai luật lệ tính ở nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện nay biểu thức đem luật lệ cộng

 •  Nhóm những số hạng nhập biểu thức tiếp tục mang lại trở nên group đem tổng là những số tròn trặn chục/ tròn trặn trăm/ tròn trặn ngàn.
 • Vận dụng đặc thù phối hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi địa điểm những số hạng nhập một tổng thì tổng bất biến.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

b) hắn : 3 = 190 - 90

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

d) hắn x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của luật lệ tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú đem 76 viên bi, số bi của An cấp 7 phen số bi của Tú. An mang lại Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng nhập mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay bám theo quy tắc của luật lệ nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay bám theo quy tắc của biểu thức đem chứa chấp luật lệ nằm trong, trừ tao có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) hắn : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) hắn - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa đặt trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện nay luật lệ tính kể từ nên qua chuyện trái khoáy. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vày 12, ghi chép 2 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 4 vày 7 thêm một vày 8, ghi chép 8

 • 8 nằm trong 2 vày 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 1 vày 3 thêm một vày 4, ghi chép 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Xem thêm: đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn

Tính độ quý hiếm biểu thức b

 • 7 nằm trong 9 vày 16, ghi chép 6 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 1 vày 6 thêm một được 7, ghi chép 7

 • 8 nằm trong 0 vày 8, ghi chép 8

 • 4 nằm trong 2 vày 6, ghi chép 6

 • Hạ 19 xuống được sản phẩm 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vày 1, ghi chép 1

 • 7 trừ 3 vày 4, ghi chép 4

 • 4 ko trừ được mang lại 7 mượn 1, 14 trừ 7 vày 7, ghi chép 7 lưu giữ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vày 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vày 3, 9 trừ 3 vày 6, ghi chép 6

 • 1 trừ 0 vày 1, ghi chép 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vày 1, ghi chép 1

 • 4 trừ 3 vày 1, ghi chép 1

 • 6 ko trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vày 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 2 thêm một vày 3, 7 trừ 3 vày 4, ghi chép 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng nhập mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách đằm thắm 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác đi ra tao đem số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên đem 18 số hạng

b) Các tính tổng nhập mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài bác đi ra tao đem tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng nhập mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 15 = 7264 + 5111

b) hắn + 4763 = 1947 x 3

c) hắn : 8 = 478 - 98

d) hắn - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) hắn = 825

b) hắn = 1078

c) hắn = 3040

d) hắn = 19794

Bài 4

Xem thêm: câu trần thuật (reported speech)

a) đem 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái học hành đảm bảo chất lượng rộng lớn bố mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những khóa huấn luyện toán online bên trên khuyencongdongnai.org.vn nhé!