tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4

Mục xài bài xích học:

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 4 có đáp án

Luyện tập luyện thực hiện những bài xích kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao

Phát triển trí tuệ của trẻ em Lúc tính nhiều quy tắc tính trong một bài xích toán

A. Lý thuyết tính độ quý hiếm của biểu thức

Thứ tự động triển khai quy tắc tính

Khi triển khai những quy tắc tính nhập biểu thức, tớ triển khai kể từ trái khoáy qua loa cần.

Nếu biểu thức với vệt ngoặc, tớ triển khai những quy tắc toán nhập ngoặc trước.

Nếu biểu thức bao gồm những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ triển khai quy tắc toán nhân, phân chia trước tiếp sau đó mới nhất cho tới quy tắc toán nằm trong, trừ

B. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Thực hiện nay quy tắc tính theo gót trật tự kể từ cần qua loa trái khoáy tớ có:

 • 1 nằm trong 7 vày 8, viết lách 8
 • 5 nằm trong 4 vày 9, viết lách 9
 • 9 nằm trong 7 vày 16, viết lách 6 ghi nhớ 1
 • 2 nằm trong 4 vày 6 thêm một vày 7, viết lách 7
 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện nay quy tắc tính theo gót quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tớ có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

3. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất quy tắc nhân và quy tắc phân chia hoặc quy tắc trừ và quy tắc nằm trong, tớ triển khai đo lường kể từ trái khoáy qua loa cần.

 • Nếu nhập biểu thức, với tất cả quy tắc nhân, quy tắc phân chia, quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, tớ triển khai nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu nhập biểu thức, với vệt ngoặc, tớ triển khai quy tắc tính ở nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Thực hiện nay biểu thức với quy tắc cộng

 • Nhóm những số hạng nhập biểu thức đang được mang lại trở thành group với tổng là những số tròn trĩnh chục/ tròn trĩnh trăm/ tròn trĩnh ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối kết hợp của quy tắc cộng: Khi thay đổi vị trí những số hạng nhập một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

C. Bài thói quen độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a. 234576 + 578957 + 47958c. 324586 - 178395 + 24605
b. 41235 + 24756 - 37968d 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)
b, 420785 + (420625 - 72438)
c, (47028 + 36720) + 43256
d, (35290 + 47658) - 57302
e, (72058 - 45359) + 26705
f, (60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36
b, 42567 + 12336 : 24
c, 100532 - 374 x 38
d, 2345 x 27 + 45679
e, 12348 : 36 + 2435
f, 134415 - 134415 : 45
g, 235 x 148 - 148
h, 115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98
b, 4674 : 82 x 19
c, 156 + 6794 : 79
d, 7055 : 83 + 124
e, 784 x 23 : 46
f, 1005 - 38892 : 42

Bài 5: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168
b,16616 : 67 x 8815 : 43
c, 67032 : 72 + 258 x 37
d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68
b, 15275 : 47 x 204 - 204
c, 13623 - 13623 : 57 - 57
d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 48048 - 48048 : 24 - 24 x 57
b, 10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)
c, 100798 - 9894 : 34 x 23 - 23
d, 425 x 103 - (1274 : 14 - 14)
e, (31850 - 730 x 25) : 68 - 68
f, 936 x 750 - 750 : 15 -15

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158
b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98
c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48
d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: Cho biểu thức Phường = m + 527 x n. Tính Phường Lúc m = 473, n = 138.

Bài 10: Cho biểu thức Phường = 4752 : (x - 28)

a, Tính Phường Lúc x = 52

b, Tìm x nhằm Phường = 48

Bài 11: Cho biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A Lúc x = 145

b, Tìm x nhằm A = 373

Bài 12: Cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B Lúc x = 57

b, Tìm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A và B biết

Bài 14: Viết từng biểu thức sau kết quả những quá số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy bịa đặt vệt ngoặc nhập địa điểm phù hợp nhằm biểu thức A có mức giá trị là (trình bày công việc thực hiện)

a, 47

b, Số bé nhỏ nhất với thể

c, Số lớn số 1 với thể

D. Đáp án tính độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 = 861491

b, 41235 + 24756 - 37968 = , 28023

c, 324586 - 178395 + 24605 = 170796

d, 254782 - 34569 - 45796 = 174417

Bài 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)

Xem thêm: công thức tính thể tích khối nón

= 967364 +  93063 = 1060427

b, 420785 + (420625 - 72438)

=  420785 + 348187 = 768972

c, (47028 + 36720) + 43256

=  83748 + 43256 = 127004

d, (35290 + 47658) - 57302

=  82948 - 57302 = 2564

e, (72058 - 45359) + 26705

=  26699 + 26705 = 53404

f, (60320 - 32578) - 17020

=  27742 - 17020 = 10722

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:

Khi m = 473, n = 138

P = 473 + 527 x 138

= 473 + 72726

= 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A < B c, A < B

Bài 14:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

= 6 x 2 + 6 x 3 + 6 x 4 + 6 x 5 + 6 x 6 + 6 x 7

= 6 x (2 + 3 + 4 + 5 + 6  +7)

= 6 x 27

b, milimet + pp + xx + yy

=11 x m + 11 x p +11 x x + 11 x y

=11 x (m + p + x + y)

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

= 12 x 101 + 21 x 101 + 42 x 101 + 24 x 101

= (12 + 21 + 42 + 24) x 101

= 99 x 101

Bài 15:

a) 3 x 15 + 18 : (6 + 3) = 3 x 15 + 18 : 9

= 45 + 2

= 47

b) (3 x 15 + 18) : (6 + 3) = (45 + 18) : 9

= 63 : 9

= 7

c) 3 x (15 + 18 : 6 + 3) = 3 x (15 + 3 + 3)

= 3 x (18 + 3)

= 3 x 21

= 63

(Để coi tiếp tư liệu mời mọc vận chuyển tư liệu về)

Xem thêm: trường cao đẳng sư phạm bà rịa vũng tàu

---------------------------------------------------------------

E. Bài tập luyện Toán lớp 4 nâng lên khác

 • Bài tập luyện lớp 4 nâng cao: Dạng toán lần dạng toán lần X
 • Bài tập luyện lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính nhanh
 • Bài tập luyện ở trong nhà nhập thời hạn nghỉ 
 • Bài ôn tập luyện ở trong nhà môn Tiếng việt lớp 4
 • Tổng thích hợp những công thức Toán lớp 4 và 5

Bài tập luyện Toán lớp 4: Dạng Toán tính độ quý hiếm của biểu thức được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp gom những học viên rèn luyện những dạng bài xích tính độ quý hiếm của biểu thức kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên. Hi vọng tư liệu này gom những em học viên tự động gia tăng kỹ năng, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài xích tập luyện Toán lớp 4, tương đương gom những thầy cô nhận thêm tư liệu rời khỏi đề rèn luyện mang lại học viên. Mời những em với mọi thầy cô tìm hiểu thêm.

Ngoài Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 4 Dạng toán tính độ quý hiếm của biểu thức, mời mọc những em học viên và quý thầy cô tìm hiểu thêm tăng Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo gót Thông tư 22, Sở đề đua đằm thắm học tập kì 2 lớp 4  theo gót Thông tư 22, .... nhưng mà Shop chúng tôi đang được thuế tầm và lựa chọn lọc. Với phiếu bài xích tập luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện tăng khả năng giải đề và thực hiện bài xích đảm bảo chất lượng rộng lớn. Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!