tính giá trị của biểu thức lớp 3

Bài thói quen độ quý hiếm biểu thức lớp 3

Các dạng bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức lớp 3 được update không hề thiếu chắc chắn là sẽ hỗ trợ chúng ta học viên đơn giản thực hiện bài xích tập dượt tương đương ôn luyện và gia tăng kỹ năng và kiến thức hiệu suất cao môn Toán lớp 3. Dưới đấy là tóm lược lý thuyết và bài xích tập dượt về tính chất độ quý hiếm biểu thức lớp 3.

Bạn đang xem: tính giá trị của biểu thức lớp 3

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. Lý thuyết tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3

1. Khái niệm về biểu thức và độ quý hiếm của biểu thức:

  • Biểu thức số học tập bao hàm những số được nối cùng nhau vày những phép tắc tính.
  • Giá trị của biểu thức: Là thành quả sau khoản thời gian tiến hành những phép tắc tính nhập biểu thức.

2. Các dạng biểu thức và trật tự tiến hành phép tắc tính:

- Biểu thức chỉ chứa chấp những phép tắc tính nằm trong cường độ ưu tiên: Cộng, trừ hoặc nhân, chia: Thực hiện tại phép tắc tính kể từ ngược sang trọng cần.

- Biểu thức chứa chấp những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, chia:

Thực hiện tại nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau;

- Biểu thức chứa chấp vệt ngoặc ( ) :

Thực hiện tại phép tắc tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 93 : 3 x 7                                                           b) 15 x 7 : 5

Hướng dẫn:

a) 93 : 3 x 7 = 31 x 7 = 217

b) 15 x 7 : 5 = 105 : 5 = 21

Ví dụ 2: Viết những biểu thức sau và tính độ quý hiếm những biểu thức đó:

a) Tính tích của 15 và 4 rồi cùng theo với 42.

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ chuồn 74.

Hướng dẫn:

a) 15 x 4 + 42 = 60 + 42 = 102.

b) 98 + 37 - 74 = 135 - 74 = 61.

Ví dụ 3: Em hái được 12 hoa lá, chị hái được 13 hoa lá. Sau ê cả nhị người mẹ gói số hoa vừa vặn hái trở thành 5 bó. Hỏi từng bó với từng nào bông hoa?

Hướng dẫn:

Em và chị hái được số hoa là:

12 + 13 = 25 (bông)

Mỗi bó hoa với số bông là:

25 : 5 = 5 (bông)

Đáp số: 5 bông.

Ví dụ 4: Tính độ quý hiếm những biểu thức sau:

a) 99927 : (10248:8 – 1272)

b) (10356×5 – 780) : 6

Hướng dẫn:

a) 99927 : (10248:8 – 1272) = 99927 : (1281 - 1272) = 99927 : 9 = 11103.

b) (10356×5 – 780) : 6 = (51780 - 780) : 6 = 51000 : 6 = 8500

Ví dụ 5: Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức:

a) 52 + 37 + 48 + 63

b) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

Hướng dẫn:

a) 52 + 37 + 48 + 63

= 52 + 48 + 37 + 63

= 100 + 100

= 200

b) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5+3+2)

= 24 x 10

= 240

II. Trường phù hợp biểu thức không tồn tại chứa chấp vệt ngoặc đơn ().

1. Trong biểu thức chỉ chứa chấp những phép tắc tính nằm trong hoặc phép tắc tính trừ hoặc chứa chấp cả phép tắc tính nằm trong, trừ thì tớ tiến hành tính độ quý hiếm của biểu thức bám theo trật tự kể từ ngược sang trọng cần.

Ví dụ:

a,

15 + 6 + 23 + 82 + 9

= 21 + 23 + 82 + 9

= 44 + 82 + 9

= 126 + 9

= 135

Hoặc 15 + 6 + 23 + 82 + 9

= 21 + 105 + 9

= 126 + 9

= 135

b,

425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

Hoặc 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - (102 + 97)

= 391 - 199

= 192

c, 2020 + 364 - 986 + 251 - 378

= 2384 - 986 + 251 - 378

= 1398 + 251 - 378

= 1649 - 378

= 1271

2. Trong biểu thức chỉ chứa chấp những phép tắc tính nhân hoặc phép tắc tính phân chia hoặc chứa chấp cả phép tắc tính nhân, phân chia thì tớ tiến hành tính độ quý hiếm của biểu thức bám theo trật tự kể từ ngược sang trọng cần.

Ví dụ : a,

15 × 6 × 23 × 82

= 90 × 23 × 82

= 2070 × 82

= 169 740

Hoặc 15 × 6 × 23 × 82

= 90 × 1886

= 169 740

b,

17388 : 138 : 14 : 3

= 126 : 14 : 3

= 9 : 3

= 3

Hoặc 17388 : 138 : 14 : 3

Xem thêm: đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn

= 126 : (14 × 3)

= 126 : 42

= 3

c,

173404 : 563 : 28 × 102 : 34

= 308 : 28 × 102 : 34

= 11 × 102 : 34

= 1122 : 34

= 33

Hoặc 173404 : 563 : 28 × 102 : 34

= 308 : 28 × 3

= 11 × 3

= 33

3. Trong biểu thức chứa chấp những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ tiến hành nhân, phân chia trước, nằm trong , trừ sau.

Chú ý: +) Nếu phép tắc nhân và phép tắc phân chia với nhập biểu thức ko đứng ngay lập tức kề cùng nhau nhưng mà trong những phép tắc tính nhân, phân chia ê với vệt phép tắc tính nằm trong hoặc phép tắc tính trừ thì tớ hoàn toàn có thể tiến hành bên cạnh đó cả phép tắc tính nhân và phép tắc phân chia ê. Sau này lại nối tiếp xét những vệt phép tắc tính sót lại nhập biểu thức và nối tiếp tiến hành bám theo quy tắc vẫn nêu.

Ví dụ : 128 × 2 + 367 × 3 - 895 + 476 × 4 - 2018 + 182

= 256 + 1101 - 895 + 1904 - 2018 + 182

= 1357 - 895 + 1904 - 2018 + 182

= 462 + 1904 - 2018 + 182

= 2366 - 2018 + 182

= 348 + 182

= 530

Hoặc 128 × 2 + 367 × 3 - 895 + 476 × 4 - 2018 + 182

= 256 + 1101 - 895 + 1904 - 2018 + 182

= 1357 - 895 + 1904 - (2018 - 182)

= 462 + 1904 - 1836

= 2366 - 1836

= 530

+) Nếu phép tắc nhân và phép tắc phân chia với nhập biểu thức đứng ngay lập tức kề cùng nhau thì tớ tiến hành bám theo trật tự kể từ ngược sang trọng cần chứ không hề cần là tiến hành phép tắc nhân trước rồi cho tới phép tắc phân chia. Sau này lại nối tiếp xét những vệt phép tắc tính sót lại nhập biểu thức và nối tiếp tiến hành bám theo quy tắc vẫn nêu.

Ví dụ : 195615 : 945 × 13 - 356 + 1024

= 207 × 13 - 356 + 1024

= 2691 - 356 +1024

= 2335 + 1024

= 3359

B. Trường phù hợp biểu thức với chứa chấp vệt ngoặc đơn () thì tớ tiến hành những phép tắc tính nhập ngoặc đơn trước, những phép tắc tính phía bên ngoài ngoặc đơn sau. (Thứ tự động tiến hành phép tắc tính như trên).

Ví dụ: 2020 - (18 × 87 - 1333: 31 - 1206 )

= 2020 - ( 1566 - 43 - 1206)

= 2020 - ( 1523 - 1206)

= 2020 - 317

= 1703

***) Ngoài những tình huống áp dụng trật tự tiến hành phép tắc tính như vẫn nêu bên trên thì nên cần xem xét với tình huống tính độ quý hiếm biểu thức như sau:

a. 136 × 5 - 1368 + 884

= 680 - 1368 + 884

= 680 + 884 - 1368

= 1564 - 1368

= 196

b. 758 - 1312 - 657 + 2020

= 758 + 2020 - 1312 - 657

= 2778 - (1312 + 657)

= 2778 - 1969

= 809

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

1. 3620 + 759 – 1267 – 105

2. 97864 + 25318 – 68425 + 1076

3. 975 – 278 + 25 – 273 + 207

4. 432 + 5768 – 1429 – 1238

5. 225 × 6 × 32 × 68

6. 157 × 28 × 103 × 2

7. 80319 : 123 × 74 × 105

8. 71172 : 659 : 9 × 376

9. 89 × 504 : 126 : 2

10. 756 × 34 : 17 × 359 : 126

11. 516 × 73 - 4915 + 7018

12. 326 × (1234 - 215) - 40786 - 3612

13. 126672 : 609 × 85 – 243 × 34 - 1409 +1591

14. 264795 : 417 + 728 – 913 +1326 : 13

15. 102 × 391 – 391 : 17 – 12876

16. 22392 – 253484 : 308 × 15 + 3027

17. (2456 + 204 ×146 – 20504) : 326

18. 342 : 57 × 30584 - 10584 + 9416

19. 21789 + 768 × 125 - 9600 : 320

20. 1094 × (8856 : 12 - 42) - 109947 + 34201

21. 4988 + 3815 : 109 × 697 – 25148

22. 60296 + (164 × 203 – 23192 : 892 + 18459 – 1459 × 32)

23. 4789 – 324 × 12 – 387 + 113

24. 2320 + 1122 : 22 – (47736 : 312 +2009) – 200

25. 2910 – 910 : (276 : 3 – 168 × 2 : 4 + 27) – 884

26. 14364 : 19 + 20020 – 278 × 63

27. 4890 – (483 × 6 – 6399 : 9) : 3

28. 215 – 4125 : (5202 : 34 × 15 – 2020) + 2019 × 26

29. 15 × 4 - 71 + 30

30. 38 – 38 : 2 × 7 + 149

31. 135 – 96 : 8 × 7 + 24 – 83 + 17

32. 1098 – 98 × 17 – 1527 + 3802

33. 258 – 144 × 15 : 8 – 1364 + 3291

34. 1898 – 72 : (36 × 4 : 9 – 9 – 4 + 6) - 2020 + 546

Xem thêm: trong chiến tranh thế giới thứ nhất chiến dịch véc đoong năm 1916 diễn ra ở nước nào

35. 136 – 48 : (648 : 9 :4 – 25 + 11) - 189 + 273

Ngoài Các dạng bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức lớp 3, với tư liệu hữu ích giải toán lớp 3 được update và biên soạn ví dụ và cụ thể, dễ nắm bắt mang đến cho những em học viên sự tiện lợi tương đương thích nghi được giải những câu hỏi 3 tương quan cho tới tính độ quý hiếm biểu thức. Không chỉ mất vậy, tư liệu này còn làm chúng ta học viên đơn giản rộng lớn Lúc mò mẫm đi ra cách thức thực hiện toán giải rất tốt cho bản thân mình và trau dồi được những tài năng rất tốt mang đến bạn dạng thân thích. Hãy nằm trong rèn luyện thêm thắt những bài xích tập dượt Toán 3 không giống nhé:

  • Bài tập dượt Toán lớp 3: Đọc, ghi chép, đối chiếu những số với tía chữ số
  • Bài tập dượt Toán lớp 3: Cộng, trừ những số với tía chữ số (không nhớ)
  • Bài tập dượt Toán lớp 3: Cộng những số với tía chữ số (có ghi nhớ một lần)
  • Bài tập dượt Toán lớp 3: Ôn tập dượt về hình học
  • Bài tập dượt Toán lớp 3: Trừ những số với tía chữ số (có ghi nhớ một lần)
  • Bài tập dượt Toán lớp 3: Ôn tập dượt về giải toán

Như vậy, VnDoc.com vẫn gửi cho tới chúng ta Các dạng bài xích thói quen độ quý hiếm biểu thức lớp 3. Dường như, những em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích tập dượt môn Toán lớp 3 không hề thiếu không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích ganh đua đạt thành quả cao. Dường như thì những em hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt Lý thuyết Toán 3, Toán lớp 3, Giải bài xích tập dượt Toán 3 bên trên trang chủ.